Teenused

Liivrand & Partnerid õigusbüroo pakub õigusabiteenuseid järgmistes valdkondades:

  • Tööõigus (töövaidlused, töölepingud);
  • Võlaõigus (sh müügileping, üürileping, laenuleping, käsundusleping, töövõtuleping jne);
  • Asjaõigus (kinnisvara- ja muud omandiküsimused, kaasomand);
  • Pärimisõigus (seadusjärgne pärimine, testamendijärgne pärimine);
  • Haldusõigus (väärteoasjad, liiklusõnnetustega seotud asjad, esindamine halduskohtus);
  • Karistusõigus (esindamine väärteomenetluses, vastulausete koostamine, väärteootsuste vaidlustamine, kaebuste ja avalduste esitamine, esindamine kriminaalkohtus);
  • Õigusdokumentide koostamine (hagid, vastuhagid, vastused, avaldused, kirjad, lepingud, kaebused);
  • Täitemenetluse küsimused (suhtlemine kohtutäituriga, dokumentide koostamine jmt).

Kui Te ei leia Teid huvitavat valdkonda eelolevast loetelust, siis palume meile saata teade küsimusega Teid huvitavas valdkonnas õigusabi osutamise võimalikkuse kohta.